top of page

MĒRĶI:

 • Pārstāvēt un lobēt Ogres novada uzņēmējus, kā arī cīnīties pret nodokļu paaugstināšanu;
   

 • Pārstāvēt Ogres novada uzņēmēju intereses un veidot dialogu ar valsts un pašvaldību iestādēm un starptautiskām organizācijām, iesaistoties lēmumu pieņemšanā, kas sekmētu uzņēmēju un Ogres novada ekonomisko attīstību;
   

 • Veicināt uzņēmējdarbības attīstību, izglītojot potenciālos uzņēmējus un veicot citas uz uzņēmējdarbības attīstību vērstas aktivitātes;
   

 • Izstrādāt un īstenot ar uzņēmējdarbības attīstību saistītus projektus;
   

 • Veicināt uzņēmēju savstarpējo sadarbību, uzlabot uzņēmējdarbības vidi un izglītot uzņēmējus;
   

 • Veicināt informācijas, pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņu starp uzņēmējiem;
   

 • Sadarboties ar citām biedrībām, organizācijām un apvienībām, lai sekmētu biedrības atpazīstamību;
   

 • Sniegt pašvaldībai priekšlikumus būtiskos jautājumos uzņēmējdarbības vides attīstībai un aktīvi piedalīties Ogres novada tālākās attīstības jautājumu lemšanā;
   

 • Pārstāvēt Ogres novada uzņēmēju - darba devēju intereses un tiesības citās uzņēmēju biedrībās;
   

 • Veicināt Ogres novada uzņēmēju un uzņēmējdarbības atpazīstamību gan Latvijā, gan pasaulē;
   

 • Veicināt Ogres novada uzņēmēju piedāvāto produktu un pakalpojumu eksportu.

bottom of page